Jakie konsekwencje grożą za przyjście do pracy pod wpływem alkoholu?

Według art. 207 par. 2 ustawy Kodeks pracy pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy ze względu na zdrowie i życie swoich pracowników. Ci zaś muszą przestrzegać regulaminu, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Jak to się ma do nietrzeźwości?

 

nietrzeźwy pracownik

 

Zachowanie bezpieczeństwa pracy

Zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, zachowanie trzeźwości w czasie pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika zarówno wtedy, gdy przebywa on w zakładzie, jak również w sytuacji, gdy w godzinach pracy jest w jakimkolwiek innym miejscu. Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona mają wtedy obowiązek niedopuszczenia nietrzeźwego pracownika do wykonywanych przez niego codziennych czynności. Pracownik musi znać okoliczności, które stały się podstawą tej decyzji. Takie podejrzenie musi być jednak uzasadnione. Najczęściej jest to woń alkoholu, zachowanie wskazujące na działanie substancji odurzającej, niezrozumiała mowa lub niewłaściwa koordynacja psychoruchowa. Czynności niedopuszczające do pracy mogą także wykonać organy nadrzędne, które są uprawnione do przeprowadzania kontroli danego zakładu pracy.

Badanie na obecność alkoholu

Kolejnym krokiem jest wykonanie badań w celu sprawdzenia, czy pracownik rzeczywiście jest nietrzeźwy. Zleca je kierownik, osoba upoważniona lub sam pracownik, jeśli podejrzewa u siebie utrzymywanie się stanu nietrzeźwości. Badanie wolno przeprowadzić tylko uprawnionemu organowi powołanemu do ochrony porządku publicznego. Najczęściej jest to policja. Wykonuje się je:

  • za pomocą wydychanego powietrza do alkomatu,
  • na podstawie pobranej krwi,
  • poprzez przebadanie próbki moczu.

Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się przed innymi badaniami na zawartość alkoholu. Pobranie krwi wymaga pracownika służby zdrowia i wykonuje się je na żądanie. Na życzenie pracownika badania powinny być przeprowadzane w obecności osób trzecich.

Konsekwencje z nietrzeźwości w pracy

Wobec nietrzeźwego pracownika pracodawca może wyciągnąć konsekwencje. Najłagodniejszą formą jest upomnienie lub nagana. Bardziej dotkliwa jest kara pieniężna, która za jedno zawinienie nie może przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie nie powinna przewyższać 1/10 części wynagrodzenia pracownika do wypłaty po dokonaniu potrąceń. Jednak zgodnie z art. 52 par. 1 pkt 1 k.p. pracodawca może także rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Podjęcie takiego kroku powinno jednak opierać się o niezbite dowody świadczące o nietrzeźwości danej osoby.